ABOUT CHURCH
PAR BAZNĪCU
Jaunumi
Dievkalpojumi
Svētdarbības
     Kristības
     Iesvētības
     Laulības
     Bēres
     Vienotās pamatprasības
Draudzes dzīve
Draudzes nodoklis
PII "Gaismiņa"
Atbildes
Iespēja ziedot
Misija Indijā
Noderīgas saites

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


Vienotās pamatprasības

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienotās pamatprasības kristībai, iesvētībai un laulībai, pieņemtas LELB XX Sinodē. Prasības ir normatīvas (obligāti ievērojamas) kopš to pieņemšanas brīža visās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs.-

Kristība

NORMA

Bērna vecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi.

MINIMUMS

Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīts, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

Iesvēte

NORMA

Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums – 20 stundas) un jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam.

Iesvētes lekciju kursā jātiek izskaidrotām šādām tēmām:

1.      Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms.

2.      Iepazīšanās ar M. Lutera “Mazo Katehismu”.

3.      Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums:

a)      Dievs; Dievs Tēvs; Trīsvienība; Radīšana; Cilvēks;

b)      Dēls; Jēzus Kristus; Grēks; Pestīšana;

c)      Svētais Gars; Nāve; Mūžīgā dzīvība.

4.      Kristietības atšķirība no reliģijām. Kristietības un senlatviešu mitoloģijas un folkloras attiecības.

5.      Iepazīšanās ar baušļiem.

6.      Iepazīšanās ar lūgšanu “Mūsu Tēvs”. Lūgšanas jēga. Grēksūdze.

7.      Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības.

8.      Baznīcas nozīme un uzbūve. Draudze. Draudzes locekļu tiesības un pienākumi.

9.      Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uzbūves principi, uztvere.

10.    Sakramenti. Kristība. Iesvētes nozīme.

11.    Svētais Vakarēdiens.

12.    Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma uzbūve un loģika. Dziesmu grāmata. (konfirmandam iesvētes lekciju laikā tam ik nedēļu jāapmeklē dievkalpojums.)

13.    Konfirmandam jāizlasa Jaunā Derība. Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam.

MINIMUMS

Minēto zināšanu apjomu konfirmands var apgūt patstāvīgā ceļā – izlasot mācītāja norādītās grāmatas un apmeklējot dievkalpojumus. Šādā gadījumā mācītājam vienmēr individuāli jāpārliecinās par konfirmanda zināšanām un izpratni.

Laulības

NORMA

Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes locekļiem.

MINIMUMS

Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzē reģistrēts loceklis.

 Kontakti


Draudzes mācītājs
Andris Reiters
pieņemšana draudzes mājā vai baznīcā
katru piektdienu
no plkst. 17-19

t. nr. 29633822Draudzes e-pasts
baznica@valka.lv

Sociālie tīkli
Facebook lapa
facebook.com/

valkaslugazubaznica/

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »